2009 IGOR BÁRTA

 Na kongresu ESA 2009 ve Španělsku byl zvolen do čela
Evropské suiseki asociace Igor Bárta, který ve funkci nahradí odstupujícího
Willi Benze z Německa. K této významné funkci Igorovi blahopřejeme a pojďme si
připomenout, kdo vlastně v čele evropských kamenářů stojí:

Ing. Igor Bárta se narodil 31. května 1961 v Brně. Je rozený petrofil a kameny
sbírá snad od té doby, co se naučil chodit. Vážněji se však o umění suiseki
zajímá teprve od roku 1998, kdy vyrobil svou první dai – dřevěnou podložku pod
suiseki. Výroba dai je také jeho velkým koníčkem a v této disciplíně dosahuje
pozoruhodných výsledků. Využití různých technik zpracování dřeva, hledání nových
tvarů a postupů povrchové úpravy dřeva je totiž velmi inspirativní a vzrušující!

I když je Igorova sbírka suiseki a gongshi velmi pestrá (obsahuje kameny z
celého světa, které buď sám nasbíral nebo vyměnil s předními sběrateli suiseki),
jeho srdci jsou nejbližší dramatické a divoké tvary přírodních kamenů. Ty jsou
asi nejvěrnějším obrazem často kruté, ale zároveň velmi krásné přírody naší
Země.

Igor Bárta se každoročně účastní se svými kameny celé řady výstav a kongresů
pořádaných po celé Evropě. V současné době je členem výboru České bonsajové
asociace (ČBA), členem výboru České asociace suiseki (ČAS). členem Slovenské
suiseki asociace, prezidentem Evropské suiseki asociace(ESA) a členem japonské
Nippon Suiseki Association.

Umění suiseki propaguje také reportážemi v mnoha odborných časopisech a spolu s
Karlem Šerákem z Č. Budějovic napsal kapitolu věnovanou umění suiseki v knize
"Bonsai nejen v paneláku", kterou vlastním nákladem vydalo v roce 2004 Bonsai
centrum Libčany.

V roce 2007 pak

vychází publikace SUISEKI
(první kniha o tomto japonském umění v českém
jazyce), kterou Igor Bárta napsal, kterou vydalo Bonsai centrum Libčany a která
je doplněna ukázkami suiseki z bohaté autorovi sbírky.

Kromě suiseki se autor knihy věnuje od roku 1985 aktivně také tvorbě bonsají.
Mezi pěstiteli je znám především svou kreativní tvorbou, která často
koresponduje s jeho přírodním viděním světa a citlivým přístupem k rostlinám. V
poslední době se začíná systematicky věnovat také pěstování pokojových mame a
šohinů.

  

Igor Barta was elected as the chairman of the European Suiseki Association
during the ESA Congress 2009 in Spain. He displace resigning Willi Benz in the
position. We all congratulate to him. Let us bring back some informations about
the personality of the current top face of the European suiseki scene:

MSc. Igor Barta was born on 31 st May 1961 in Brno. He is a natural and keen
petrographer and he may have been collecting stones since he learnt to walk.
However he has become seriously interested in suiseki art since 1998 only, when
he made his first wooden base under suiseki – dai. Dai making is also his great
hobby, and he has reached remarkable results in this domain. Using various
mechanics of wood manufacturing, looking for new shapes and techniques of
surface finish of the wood is namely very inspiring and so exciting!

Even though Igor’s suiseki and gongshi collection is extremely varied (it
contains stones from all over the world, which he had picked up himself or he
had exchanged them with leading suiseki collectors), there are dramatic and wild
shapes of nature stones actually being closest to his heart. Especially these
may be the most accurate scene of often cruel, but also very beautiful nature of
the Earth. Every year Igor Barta takes part in numerous exhibitions and
congresses with his stones which are held throughout Europe. Nowadays he is a
member of the Czech Bonsai Board (CBA), a member of the Czech Suiseki
Association (CAS), a member of Slovak Suiseki Association and a member of
Japanese Nippon Suiseki Association.

Suiseki art is given publicity by reports in many professional reviews and
together with Karel Serak from Ceske Budejovice he wrote a chapter devoted to
suiseki art in a book "Bonsai not only in a block of flats" having been
published in the author’s edition in 2004 by Bonsai Centre Libcany.

In 2007 there was edited the publication SUISEKI, the first book about this
Japanese art published in Czech language, written by Igor Barta in impression of
the Bonsai Center Libcany.

Except suiseki the author of the book has given himself to making bonsai
actively since 1985. Among bonsai growers he is known notably by his creative
works often corresponding with his natural view of the world and his delicate
attitude to plants. Recently he has systematically began to go in for growing
house plants mame and shohin