Stanovy

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

Stanovy Slovenskej asociácie suiseki (ďalej len ”SAS”) vymedzujú zriadenie a zánik, ciele, činnosť, členstvo, orgány a spôsob rokovania SAS.

Názov organizácie je Slovenská asociácia suiseki (skratka SAS).
Kontaktná adresa organizácie je: MUDr. Michal Šebo, 29. augusta 28/c, 81109 Bratislava

Čl. 2

Zriadenie a zánik

(1)   SAS sa zriaďuje zaregistrovaním na Ministerstve vnútra SR podľa náležitostí zákona
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

(2)   K zániku SAS dochádza:

a/ právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení

b/ dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením

c/ o zániku združenia zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora (likvidačnú komisiu). Likvidátor najskôr vyrovná všetky pohľadávky a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

Čl. 3

Ciele a činnosť

(1)    Cieľom SAS je sústrediť záujemcov z oblasti zbierania, tvorby a prezentácie suiseki a umožniť im rozvíjať činnosť v tejto oblasti, ako aj príbuzných odvetviach ako napríklad bonsai, kusamono, kaligrafia a pod.

Suiseki je umenie, ktoré vzniklo v Číne približne pred 2000 rokmi a podobne ako bonsai sa rozširilo cez Japonsko do celého sveta.

Umenie suiseki spočíva v zbieraní, tvorbe a vystavovaní prírodou vytvorených kameňov, ktoré znázorňujú prírodné scenérie alebo objekty (živé i neživé), vyskytujúce sa v reálnom svete. Tieto kamene, nakoľko sú výnimočné svojim tvarom, kvalitou, farbou, povrchom ako aj dlhodobou starostlivosťou o ne, sa považujú za umelecké diela a tak sú aj hodnotené a vystavované.

(2)    Činnosť SAS spočíva predovšetkým v organizovaní spoločných podujatí, schôdzí, workshopov a iných odborných akcií ako aj v propagačnej a osvetovej činnosti v oblasti tvorby a vystavovania suiseki.

Čl. 4

Členstvo

(1)   Členom sa môže stať každá osoba staršia ako 18 rokov po odovzdaní podpísanej prihlášky a zaplatení členského príspevku.

(2)   Členstvo plynie od 1.1. do 31.12. príslušného roka.

(3)   Výšku členského príspevku schvaľuje členská schôdza. Členský príspevok treba zaplatiť v priebehu 1. štvrťroka príslušného roka.

(4)   Členstvo sa ukončuje:

a/ ak člen nezaplatí ročný príspevok ani v 2. štvrťroku príslušného roka,

b/ písomným oznámením o vzdaní sa členstva v SAS,

c/ vylúčením člena na základe uznesenia členskej schôdze, ak sa člen výrazne previnil voči SAS,

d/ úmrtím člena.

Čl. 5

Práva a povinnosti členov

Členovia združenia majú právo:

a/ voliť a byť volení do všetkých orgánov združenia

b/ byť informovaní o všetkých činnostiach a aktivitách združenia

c/ zúčastňovať sa na aktivitách organozovaných združením

d/ predkladať prezídiu a prezidentovi SAS návrhy, podnety a sťažnosti ako aj pripomienky k celkovej činnosti združenia

e/ požadovať od SAS riešenie odborných problémov súvisiacich s prácou SAS
Povinnosti členov:

a/ dodržiavať stanovy a riadiť sa ustanoveniami asociácie

b/ platiť členské príspevky v stanovenej výške a stanovenom termíne

c/ podielať sa aktívnou prácou na aktivitách SAS

Čl. 6

Orgány SAS

Orgánmi SAS sú:

a/ výročná členská schôdza,

b/ prezídium SAS,

c/ prezident SAS.

d/ revízna a kontrolná komisia

Čl. 7

Výročná členská schôdza

(1)   Výročná členská schôdza /daľej VČS/ je najvyšším orgánom SAS, kde uplatňujú členovia SAS svoje práva riadiť záležitosti a kontrolovať činnosť SAS a jej orgánov.

(2)    Do výlučnej pôsobnosti VČS patrí:

a/ prijímať a meniť stanovy SAS,

b/ voliť a odvolávať prezidenta a  prezídium SAS, volit revíznu a kontrolnú komisiu,

c/ rozhodovať o  činnosti SAS a o základných otázkach koncepcie rozvoja,

d/ schvaľovať zásady hospodárenia SAS a výsledky ročnej účtovnej uzávierky,

e/ rozhodovať o výške ročného členského príspevku.

(3)   VČS zvoláva prezídium podľa potreby, najmenej raz ročne. Prezídium musí zvolať členskú schôdzu, ak o to požiada jedna tretina členov SAS.

(4)   VČS je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.

(5)   VČS sa zvoláva oznamom minimáne 14 dní pred jej konaním, ten musí obsahovať agendu, miesto a čas konania VČS.

Čl. 8

Prezídium SAS

(1)   Prezídium SAS je výkonným orgánom SAS. Jeho funkčné obdobie je štyri roky. Riadi činnosť SAS a rozhoduje o všetkých záležitostiach, pokiaľ nie je stanovami určené inak. Za svoju činnosť zodpovedá VČS. Svoju činnosť vykonáva do zvolenia nového prezídia SAS.

(2)   Prezídium sa skladá z prezidenta, viceprezidenta, pokladníka a dvoch členov prezídia.

(3)   O jednotlivých funkciách prezídia SAS rozhoduje samotné prezídium spôsobom, ktorý si zvolí samo.

(4)   Prezídium SAS sa schádza podľa potreby. Prezídium sa musí zísť, ak o to požiada najmenej jedna tretina jeho členov.

(5)   Prezídium SAS je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenie prezídia je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.

(6)   Vo výnimočných prípadoch môže prezident SAS požiadať o stanovisko alebo pripomienky členov prezídia mimo zasadanie, t. j.  písomne (spôsobom rokovania „per rollam“).

Čl. 9

Prezident SAS

(1)    Prezident SAS organizuje a riadi bežnú činnosť SAS. Je volený priamo VČS na dobu štyroch rokov. Svoju činnosť vykonáva do zvolenia nového prezidenta SAS. Za svoju činnosť zodpovedá prezídiu SAS.

(2)    Prezident zvoláva a vedie zasadanie prezídia SAS, pokiaľ tým nepoveril iného člena prezídia. Navrhuje program zasadania a schvaľuje záznam zo zasadania prezídia SAS.

(3)    Prezident navonok zastupuje združenie a je oprávnený konať v mene združenia. V prípade jeho absencie ho zastupuje viceprezident.

(4)    Listiny a finančné podklady podpisuje prezident spolu s ďalším členom prezídia.

Čl. 10
Revízna komisia

(1)     Revízna komisia (daľej RK) je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosř zodpovedá najvyššiemu orgánu. Členstvo v revíznej komisii je nezastupiteěné s členstvom v orgánoch združenia,

(2)    RK kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránnenie,

(3)    RK kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

Čl. 11
Zásady hospodárenia

Hospodárenie s auskutočňuje podľa rozpočtu schváleného VČS. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho má). Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia.

V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami.

Účinnosť

Stanovy SAS nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia členskou schôdzou SAS.